Najnowsze
Z SP42
6,00 zł
Z SM42
10,00 zł
Ze Wddx
6,00 zł

Regulamin

Sklepu internetowego www.kalkomanie.com

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.kalkomanie.com

Sprzedającym jest Andrzej Brylski   prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

 NIP: 5271417542  Regon: 260608303.

Sprzedający nie jest płatnikiem VAT.

Kontakt ze Sprzedającym  można uzyskać:

- Listownie pod  adresem zamieszkania : Andrzej Brylski, Boleścice 94, 28-340 Sędziszów

- Korzystając  z adresów poczty elektronicznej:  sklep@kalkomanie.com   oraz  alegratka@gmail.com

- Telefonicznie pod numerem tel. 693 299 424

 

§ 1 Definicje

 1. Regulamin–niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o   którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o       świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do  czynności prawnych, która na zasadach      określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca  – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji - Towary (kalkomanie)  wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma - kalkomanie modelarskie - prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kalkomanie.com,    za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie  się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy www.kalkomanie.com  prowadzi sprzedaż detaliczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Klient może zlecić wysłanie przesyłki zagranicę.
 4. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące nieodpłatne Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.
 5. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe,  zapakowane i wolne od wad. 
 6. Towary (kalkomanie) są wytwarzane technikami drukarskimi i mogą się zdarzać błędy drukarskie; jeżeli taki błąd jest wymieniony w opisie na stronie przedmiotu, taka kalka nie może być reklamowana jako wadliwa, chyba że ma jeszcze inne wady nie opisane na stronie przedmiotu.
 7. Cechy proponowanych wzorów kalkomanii oraz sposób postępowania przy umieszczaniu ich na modelach są opisane w zakładce O kalkomnii i jej nakładaniu na stronie głównej sklepu oraz na stronach internetowych zawierających opisy oferowanych wzorów .
 8. Zamawiać można wzory opisane na stronie w chwili składania zamówienia, jako "dostępny". Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową
 9. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać konto poczty elektronicznej oraz przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script.
 10. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,  np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.kalkomanie.com  są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową i  można je składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Sprzedający ma prawo do czasowego wyłączania z przyczyn technicznych możliwości składania zamówień (tzw. przerwy konserwacyjne).
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Założenie przez Klienta konta w sklepie jest zawarciem Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.
 10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź  ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Brak odpowiedzi ze sklepu oznacza błąd w składaniu zamówienia; najczęściej jest to błąd w adresie e-mail Klienta.
 11. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zamówienia umowę sprzedaży uważa się za zawartą.
 12. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty  na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub wyborem opcji  „za pobraniem”.

 

 

§ 4 Realizacja zamówień i koszty dostawy.

 

 1. Składając zamówienie Klient ma świadomość o obowiązku zapłaty za zakup.  Wpłaty dokonuje się na konto bankowe podane w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Sprzedający oczekuje 14 dni na wpłatę od Klienta na wskazane konto bankowe  lub za pośrednictwem systemu PayPal. Po  upływie 14 dni zamówienie jest anulowane a umowa sprzedaży wygasa.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia . Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 5. Towar jest dostarczany  za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 6. Przesyłki są wysyłane listami poleconymi; rodzaj listu i koszt wysyłki określa Klient, który może się z nimi zapoznać jeszcze przed złożeniem zamówienia w zakładce Płatności i dostawa.
 7. Przesyłki są wysyłane w dni robocze od poniedziałku do piątku - z wyłączeniem dni świątecznych - najdalej 24 godziny od zaksięgowania wpłaty bankowej lub wyboru opcji „za pobraniem”.
 8. Czas realizacji dostawy wynosi  standardowo do 5 dni dla przesyłek ekonomicznych i do 3 dni dla przesyłek priorytetowych.
 9. Sprzedawca ma prawny obowiązek zapewnienia zgodności wysyłanego towaru z zamówieniem Klienta.
 10. Umowę sprzedaży uważa się za zrealizowaną z chwilą przyjęcia przesyłki przez Klienta.

 

§ 5 Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli Sprzedajacy wykonał rzeczy (kalkomanie) według specyfikacji Konsumenta.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość; wzór formularza znajduje się na końcu  niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 6. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sprzedjącego.  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Zwracane towary (kalkomanie) Konsument zwraca w stanie niezmienionym.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 9. Sprzedający nie przyjmuje zwrotu towarów odsyłanych za pobraniem.
 10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy spowrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

§ 6  Gwarancje i reklamacje

 

 1. Sprzedający gwarantuje wymianę wadliwego towaru w ramach rękojmi na wolny od wad, a z braku takiej możliwości na zamianę na inny, obniżkę lub zwrot ceny, decyzja należy do Klienta. W przypadku  reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie lub skorzystać z formularza Reklamacji na stronie sklepu. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia lub rachunku oraz opisać przedmiot reklamacji. 
 2. Reklamacje ilościowe należy zgłosić Sprzedającemu najdalej do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych podczas transportu, gdy uszkodzenie przesyłki jest widoczne w chwili jej odbioru, a zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej taka szkoda wymaga sporządzenia protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę,  protokół ten należy przesłać Sprzedającemu który przejmuje dalsze prowadzenie wyjaśnień z Pocztą Polską. Sporządzenie protokółu przyspieszy załatwienie reklamacji.
 4. Sprzedający powiadamia Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 5. O pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający niezwłocznie powiadamia Klienta i uzgadnia z nim dalszy sposób postępowania.
 6. O negatywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający niezwocznie powiadamia Klienta informując go o jego prawie dochodzenia roszczeń wobec Sprzedającego na drodze sądowej, a w przypadku Klienta który jest Konsumentem - także o prawie dochodzenia roszczeń na drodze pozasądowej (mediacja).

 

 

§7  Postanowienia końcowe

 

 1. Zawartość stron internetowych sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Opisy produktów i ich rysunki  pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Sprzedającego i mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego.
 3. Złożenie zamówienia przez Kupującego upoważnia Sprzedającego do przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami). Informacje na temat ochrony prywatności Klienta zawarte są na stronie głównej sklepu w zakładce Polityka prywatności.
 4. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 6. Spory sądowe wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
                                              Andrzej Brylski
                                              Boleścice 94
                                              28-340 Sędziszów
                                 
                                              mail:  sklep@kalkomanie.com
 
 
 
  Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 
 
  ............................................................................................................................................
 
  ............................................................................................................................................
 
  Data zawarcia umowy ........................................................................................................
 
  Imię i nazwisko konsumenta ..............................................................................................
 
  Adres konsumenta .............................................................................................................
 
               e- mail: ...................................................................................................................
 
  Podpis konsumenta  ...............................................................
  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 
  Data ........................................................................................
Powered By OpenCart and OC2PS
kalkomanie.com © 2018
Warning: file_put_contents(/vqmod/vqmod.log) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /vqmod/vqmod.php on line 73