Najnowsze
Z SP42
6,00 zł
Z SM42
10,00 zł
Ze Wddx
6,00 zł

Regulamin archiwalny

Sklepu internetowego www.kalkomanie.com

(Regulamin obowiązywał do 24 grudnia 2014 r.)

Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem sklepu jest Andrzej Brylski (zwany dalej Sprzedającym), zam. Boleścice 94, 28-340 Sędziszów, NIP nr 5271417542, REGON 260608303. Właściciel nie jest płatnikiem podatku VAT.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski; możliwe jest zlecenie wysyłki zagranicę za dodatkową opłatą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Rejestracja i złożenie zamówienia w sklepie www.kalkomanie.com oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
 5. Zawartość Sklepu (towar z podaną ceną) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę klienta, która wymaga akceptacji Sklepu. 

Rejestracja klienta

 1. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza rejestracyjnego" . Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.

Przyjęcie i realizacje zamówienia

 1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu.
 2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych problemów dotyczących zamówienia.
 4. Podane ceny są cenami brutto i nie zawierają kosztów wysyłki.
 5. Sprzedający zobowiązuje się najdalej w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić je Klientowi drogą internetową. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta). Umowę uważa się za zawartą po potwierdzeniu zamówienia.
 6. Sklep akceptuje płatności dokonane przelewem na konto bankowe podane w potwierdzeniu zamówienia (w tytule płatności należy podać numer zamówienia). Klient mający co najmniej trzy zrealizowane zamówienia może wybrać realizację kolejnego zamówienia „za pobraniem”; pozostali Klienci mogą otrzymać zamówienie „za pobraniem” po wcześniejszej wpłacie na konto zaliczki w kwocie 20 zł na pokrycie kosztów przesyłki pobraniowej.
 7. Sklep czeka 7 dni na wpłatę, po tym terminie zamówienie jest anulowane.
 8. Przesyłki wysyłane są listami poleconymi priorytetowymi – a większe paczkami pocztowymi według cennika podanego w zakładce „Płatności i dostawa”.  

Gwarancja i reklamacje

 1. Sprzedający gwarantuje wymianę wadliwego towaru na wolny od wad, a z braku takiej możliwości na zamianę na inny lub zwrot ceny, decyzja należy do Klienta. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej wymagają sporządzenia protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. Sporządzenie protokółu przyspieszy załatwienie reklamacji.
 3. Umowa zawarta ze Sklepem jest umową zawieraną na odległość. 
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Konsument, który zawarł ze Sklepem umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia mu towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem w/w terminu. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot towaru w stanie niezmienionym powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.
 6. W przypadkach odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca wpłaconą kwotę w terminie do 14 dni na konto wskazane przez Klienta.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Zmiany regulaminu dokonywane są przez Sprzedającego i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu.

 

Powered By OpenCart and OC2PS
kalkomanie.com © 2018
Warning: file_put_contents(/vqmod/vqmod.log) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /vqmod/vqmod.php on line 73